Beger Thinner M-77

In stock

เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 ทินเนอร์เกรดพิเศษ สำหรับใช้เจือจาง เพื่อให้คุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดี
ใช้ผสม กับแลคเกอร์ และใช้เช็ดทำความสะอาดไม้ที่มียาง สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่

Compare

คุณสมบัติ

  • ใช้เจือจางแลคเกอร์ไนโตรเซลลูโลส สีแลคเกอร์อุตสาหกรรมและแลคเกอร์ซีลเลอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดี ลดรอยแปรง การแห้งตัวและการละลายที่สมบรูณ์

วิธีการใช้งาน

อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง แปรง และเครื่องพ่น

การผสมก่อนใช้งาน
: สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง : เจือจาง 20 – 25%
: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เจือจาง 25 – 35%
: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ : เจือจาง 15 – 20%

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ผสม กับแลคเกอร์ และใช้เช็ดทำความสะอาดไม้ที่มียาง สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่

ขนาดบรรจุ

¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

Main Menu